Bol w prawym obrobce prawej reki,

W okresie od 7 listopada r. Za wykonywanie wyżej wymienionych czynności powódka miała otrzymywać wynagrodzenie brutto według stawek akordowych. Może uprawiać wszystkie sporty oraz prowadzić samochód.

Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 30 kwietnia r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Ubezpieczona ma niespełna 60 lat i wykształcenie zawodowe tokarz. W okresie aktywności zawodowej ubezpieczona wykonywała prace fizyczne.

SO del. Protokolant: st. Sad Okręgowy oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych. W dniu 19 stycznia r.

Przez krótki okres była zatrudniona na stanowisku tokarza oraz pakowacza wyrobów. Od 25 lipca r. Ubezpieczona cierpi na obustronny zespół cieśni nadgarstka uznany za chorobę zawodową. Ubezpieczona przebyła leczenie operacyjne zespołu cieśni kanału obu nadgarstków, lewego w r.

Nadto w r.

Ubezpieczona cierpi na bóle palców I-V lewej ręki, okresowe ograniczenie ruchów palców tej ręki z przeskakiwaniem, drętwienie całej prawej ręki, szczególnie w godzinach nocnych, bóle promieniujące od palców prawej ręki do prawego łokcia. Skarży się na osłabienie sprawności obu rąk i obrzęki rąk w czasie prac fizycznych. Badanie ortopedyczno-neurologiczne ubezpieczonej przy udziale biegłego z zakresu medycyny pracy wykazało, że kliniczne testy w kierunku obecności nawrotowych zespołów cieśni wypadły słabo dodatnio z prawego nerwu pośrodkowego.

Badanie przewodnictwa nerwów pośrodkowych z czerwca r.

Bol w prawym obrobce prawej reki Bol zlacza lokcia podczas rozszerzenia

Stan narządu ruchu ubezpieczonej w obrębie kończyn górnych czyni ubezpieczoną częściowo niezdolną do pracy w związku z chorobą zawodową ,tj. Praca na stanowisku drobiarza związana jest z monotypią ruchów rąk i ich przeciążaniem ruchami zginania i prostowania oraz nawracania i odwracania nadgarstka w połączeniu z czynnością chwytania.

Takie czynności rąk są czynnikami narażenia na wystąpienie zespołu cieśni nadgarstka, który został rozpoznany u ubezpieczonej w związku z wykonywaną pracą na stanowisku drobiarza.

Wypadek w pracy, amputacja ręki i zasądzone odszkodowanie

Mężczyzna przeszedł operację i rozpoczął się okres gojenia się kikuta. Poszkodowany zdawał sobie sprawę, że powrót do pracy i wykonywanie podobnych prac jest niemal niemożliwe bez jednej ręki. Jednak w miarę używania kolejnych protez mężczyzna radził sobie coraz lepiej i jeśli wykaże się odpowiednią determinacją — być może w przyszłości wróci do wykonywania wyuczonego zawodu.

Obrażenia były na tyle rozległe, że konieczna była amputacja. Poszkodowany przeżył chwile grozy a jego sytuacja finansowa i rokowania na przyszłość znacznie się pogorszyły.

Stan psychiczny poszkodowanego nie był najgorszy — pojawił a się depresja powypadkowa, ale głównie spowodowana lękiem o finansową przyszłość. Mężczyzna bardzo chciał sobie radzić samodzielnie dlatego też nadużywał prawej ręki. W wyniku tego doszło do zespołu cieśni nadgarstka, który również został wyleczony operacyjnie. Lekarze twierdzili, że jeśli mężczyzna zacznie lepiej posługiwać się protezą — ustąpią także dolegliwości związane ze zdrową dłonią.

Sąd Sprawa o odszkodowanie z polisy pracodawcy skończyła się przed sądem. Powódka jako osoba praworęczna, przez wypadek została pozbawiona możliwości wykonywania wielu czynności prawą wiodącą dłonią.

Zmuszona była korzystać z pomocy najbliższych przy wielu czynnościach życia codziennego. Ucierpiała jej psychika. Zaczęły pojawiać się stany depresyjne, przestała wychodzić z domu i w konsekwencji przytyła 40 kg. Obecnie unika ona kontaktów z ludźmi, a każdy dźwięk przypominający piłę czy kosiarkę wywołuje u niej stres i lęk.

Treść orzeczenia III AUa /19 - Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Kwota Z uwagi na niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem, powódka wniosła także o zasądzenie renty wyrównawczej. Do chwili wniesienia pozwu była ona osobą bezrobotną, a z uwagi na niesprawność prawej dłoni ma problemy ze znalezieniem pracy. Wysokość renty wyrównawczej została ustalona w oparciu o zasadę, iż jej wysokość winna stanowić różnica między dochodem jaki powódka mogłaby osiągnąć gdyby do wypadku nie doszło, a kwotą wypłacanego jej przez ZUS świadczenia rentowego.

Za podstawę wyliczeń powódka przyjęła wysokość dochodów osób zatrudnionych na stanowisku pracownika produkcji: 1. Wysokość renty wyrównawczej: ,40 zł 1.

Wysokość skapitalizowanej renty wyrównawczej: Roszczenie o odsetki oparte zostało na art. Pozwana najpóźniej w dniu 28 listopada r. W odpowiedzi na pozew pozwana Przedsiębiorstwo Produkcyjne W uzasadnieniu pozwana podała, że wypłaciła powódce kwotę Na kwotę tę składa się kwota Powódka, mimo ustaleń dokonanych w procesie karnym, wykorzystała fakt dobrowolnego poddania się karze przez K.

Miała bowiem świadomość, że nie może przystąpić do pracy na frezarce bez osłony frezu. Wbrew instrukcji stanowiskowej naruszyła zasady BHP i włożyła rękę do maszyny, co bezpośrednio spowodowało uraz.

Odnośnie daty żądania odsetek, pozwana całkowicie nie zgodziła się ze stanowiskiem powódki mając na uwadze treść art. W zakresie żądania zasądzenia renty kompensacyjnej w kwocie ,40 zł oraz renty wyrównawczej za okres od 1 sierpnia r.

Bol w prawym obrobce prawej reki glupi bol w stawach

Powódka w ocenie pozwanej jest zdolna do pracy lecz jej nie poszukuje licząc na rentę od pozwanej. Jednocześnie pozwana podniosła, że brak osłony nie stanowił wyłącznej przyczyny powstania wypadku. Powódka swoim zachowaniem przyczyniła się do zaistniałego wypadku. W wyniku niedbalstwa i braku koncentracji, z niewiadomych przyczyn włożyła prawą rękę do frezu nie wyłączając wyłącznika bezpieczeństwa, czym przyczyniła się do zdarzenia.

Wyrokiem z dnia 9 października r. Powyższe orzeczenie Sąd Okręgowy oparł o następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne: Powódka M. Posiada na utrzymaniu małoletnią córkę A. Wyrokiem z dnia 12 września r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Powódka związana jest z P. Do dnia podjęcia pracy w pozwanej spółce powódka pracowała od 16 czerwca r.

IV U /18 Szczegóły orzeczenia - System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS

Uzyskała wówczas następujące dochody roczne: - w r. Pozwana Przedsiębiorstwo Produkcyjne Przedmiot działalności spółki to produkcja wyrobów tartacznych i świadczenie usług w tym zakresie oraz sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych.

  • Ocieplenie masc do stawow Cena
  • Reka bolesna kciuk
  • Finlandia wspolna masc
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.
  • Z tego, co boli stawow kciuk

W dniu 2 listopada r. W wyniku zawartej umowy, zleceniobiorca zobowiązał powódkę do wykonania czynności: produkcji i obróbki tarcicy. Umowa została zawarta na okres od dnia 2 listopada r. Za wykonywanie wyżej wymienionych czynności powódka miała otrzymywać wynagrodzenie brutto według stawek akordowych. W dniu 7 listopada r.

Wykonywała prace polegające na zbijaniu płotków. O godzinie powódka rozpoczęła pracę na frezarce dolnowrzecionowej. Ówczesny prezes pozwanej K. Praca polegała na tym, że stała przed maszyną, z prawej strony miała całą paletę ułożonych sztachet wyciętych na wymiar. Brała po dwie sztachety i układała w wyznaczonym miejscu celem wykonania łuku. Sztachety musiała trzymać mocno żeby się nie przesunęły, bo frezarka ciągnęła je do przodu.

Sztachety należało przeciągnąć po łuku w jedną stronę, a następnie przełożyć na drugą stronę i powtórzyć to samo, aby powstał łuk i wygładzić zakończenie. Po około 45 minutach pracy robiła przerwy, ponieważ bolały ją dłonie i palce.

Pełny tekst orzeczenia

Około godziny tj. Nagle poczuła jak prawa ręką poleciała jej w stronę frezarki. Poczuła silny ból w prawej dłoni i wyłączyła maszynę. Krzyknęła wzywając pomocy bowiem zauważyła, że ma uszkodzoną i krwawiącą prawą dłoń. Natychmiast przybiegł na Bol w prawym obrobce prawej reki zdarzenia. Widząc krwawiącą dłoń powódki udał się do biura celem wezwania pogotowia. Około godziny na miejsce zdarzenia przyjechało pogotowie ratunkowe i udzieliło powódce pierwszej pomocy. Pogotowie przewiozło następnie powódkę do Szpitala W dniu 14 listopada r.

Do dnia 26 grudnia r. Zdarzenie, do którego doszło w dniu 7 listopada r. Pracodawca nie opracował dokumentu - szczegółowej instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku przy obsłudze frezarki dolnowrzecionowej. Powódka obsługująca maszynę do obróbki drewna nie odbyła odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania tej maszyny. Pracodawca nie dokonał oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac na frezarce dolnowrzecionowej i nie zapoznał powódki z ryzykiem zawodowym jakie występuje podczas prac na frezarce dolnowrzecionowej.

Bezpośrednią przyczyną wypadku przy pracy, któremu uległa powódka, mogło być wystąpienie zjawiska odrzutu wyrwania frezowanego elementu, wskutek czego doszło do kontaktu prawej dłoni z obracającym się narzędziem skrawającym - frezem.

Zjawisko odrzutu mogło powstać wskutek chwilowej zmiany prędkości posuwu lub siły docisku spowodowane ręcznym nierównomiernym prowadzeniem elementu przez poszkodowaną jak również użyciem frezów mających wpływ na zagrożenie odrzutem poprzez znaczne wystawanie krawędzi trących noży, a także szerokie i głębokie rowki wiórkowe.

Pracodawca nie dokonał oceny ryzyka zawodowego przy pracach polegających na frezowaniu elementu drewnianego, gdy dłonie operatora podczas prowadzenia obróbki mogły znajdować się w strefie niebezpiecznej, tj. Powódka nie posiadała istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób należy wykonywać prace związane z frezowaniem. Brak należytego poinformowania powódki nie pozwolił uświadomić jej na jakie zagrożenie była narażona podczas wykonywania prac frezowania przy braku osłony na narzędziu skrawającym.

W konsekwencji nie zastosowano żadnych zabezpieczeń i osłon wskutek czego doszło do kontaktu prawej dłoni powódki z nieosłoniętym obracającym się narzędziem skrawającym - frezem. Dopiero dzień po wypadku tj. Na skutek wypadku przy pracy z dnia 7 listopada r.

Sędziowie: SA Urszula Iwanowska spr.

Po wypadku powódka otrzymała skierowanie na leczenie do Przychodni Powódka wielokrotnie korzystała z leczenia w tej poradni: 16 i 21 listopada r. W okresie od 11 do 13 kwietnia r. Publicznym Szpitalu Nerwiak kikuta palca V. Przykurcz zgięciowy w stawie międzypaliczkowym bliższym palca IV. Staw rzekomy paliczka bliższego palca III. Zastosowano leczenie: rekonstrukcja wtórna wielotkankowa uszkodzeń ręki odtworzenie funkcji ; usunięcie nerwiaka palca V; artroza stawu międzypaliczkowego; czasowa artrodeza stawu drutem K i rekonstrukcja aparatu wyprostnego palca IV ręki lewej; usunięcie stawu rzekomego paliczka bliższego palca III i osteosynteza płytką.

Zalecenia lekarskie: dalsze leczenie w Rejonowej Poradni Chirurgicznej; usunięcie drutu K za 3 tygodnie w Klinice W dniu 8 maja r. Zastosowano leczenie: usunięcie zespolenia wewnętrznego kości nadgarstka, śródręczka, paliczka ręki ; usunięcie materiału zespoleniowego. Zalecenia lekarskie: dalsze leczenie w poradni; rehabilitacja.

W dniach od 25 czerwca do 18 lipca r. Choroba podstawowa: dysfunkcja ręki prawej po urazie wielotkankowym. Wówczas korzystała z wielu zajęć: kinezyterapii, fizykoterapii, zajęć psychologicznych.

Bol w prawym obrobce prawej reki Najlepsze srodki zaradcze do stawowego zapalenia

Wyniki rehabilitacji: pacjentka bez znaczącej subiektywnej poprawy po leczeniu. Zalecenia: kontynuacja ćwiczeń usprawniających; kontrola w poradni chirurgii ręki i ortopedycznej. Wyrokiem z dnia 30 sierpnia r. II Wydział Karny uznał K. Nadto orzekł obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz M.

Sąd uznał, że K. Dopuścił powódkę do pracy na stanowisku niespełniającym podstawowych środków bezpieczeństwa w postaci osłony i wyciągu.

Naraził tym samym powódkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek czego w sposób nieumyślny spowodował obrażenia w postaci amputacji palca wskaziciela II ręki prawej, amputacji paliczka dystalnego palca V prawej ręki, rany szarpanej paliczka paznokciowego kciuka prawego, otwarte złamanie paliczka bliższego i środkowego palca III prawego z destrukcją stawu, rany szarpane powierzchni pośrodkowej palca IV ze złamaniem paliczka środkowego, naruszające funkcje narządu ręki prawej na okres powyżej 7 dni.

Orzeczeniem z dnia 15 marca r. Decyzją z dnia 5 kwietnia r.

Decyzją z dnia 14 października r. Renta została jej przyznana na okres od 1 sierpnia r. Wysokość świadczenia do wypłaty wynosiła ,60 zł. Od dnia wypadku powódka pobierała następujące świadczenia: - od 1 grudnia r. Pracodawca przekazał powódce po wypadku z dnia 7 listopada r. Przed wypadkiem z dnia 7 listopada r. Skarży się na osłabienie sprawności obu rąk i obrzęki rąk w czasie prac fizycznych. Badanie ortopedyczno-neurologiczne ubezpieczonej przy udziale biegłego z zakresu medycyny pracy wykazało, że kliniczne testy w kierunku obecności nawrotowych zespołów cieśni wypadły słabo dodatnio z prawego nerwu pośrodkowego.

Bol w prawym obrobce prawej reki Narzedzia w palcach stawow

Badanie przewodnictwa nerwów pośrodkowych z czerwca r. Stan narządu ruchu ubezpieczonej w obrębie kończyn górnych czyni ubezpieczoną częściowo niezdolną do pracy w związku z chorobą zawodową ,tj. Praca na stanowisku drobiarza związana jest z monotypią ruchów rąk i ich przeciążaniem ruchami zginania i prostowania oraz nawracania i odwracania nadgarstka w połączeniu z czynnością chwytania.

Takie czynności rąk są czynnikami narażenia na wystąpienie zespołu cieśni nadgarstka, który został rozpoznany u ubezpieczonej w związku z wykonywaną pracą na stanowisku drobiarza. Jako datę początkową częściowej niezdolności ubezpieczonej do pracy biegli wskazali datę 6 marca r. Sąd zważył, co następuje: Odwołanie ubezpieczonej A. Zgodnie z art. W myśl art.