Syfilis zranila staw

Sąd uznał, że ustalenie tych okoliczności było możliwe na podstawie przeprowadzonej w sprawie opinii oraz opinii uzupełniających powołanego przez Sąd biegłego sądowego z zakresu chorób zakaźnych dr med. Postanowieniem z dnia 1 czerwca r.

Co należy zrobić, jeśli zaobserwujemy u siebie powiększony węzeł chłonny?

W r. Podczas pobytu w Zakładzie Karnym w W. W dniu przyjęcia na wskazany Oddział jego stan zdrowia był dobry. W wywiadzie lekarskim powód również nie zgłaszał żadnych dolegliwości historia choroby powoda z Oddziału Aresztu Śledczego Jako pierwszy z głównych celów strategii wymieniono ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia HIV. Do jego realizacji wdrożono zasadę rutynowego proponowania i wykonywania badań w kierunku HIV osobom osadzonym w zakładach karnych penitencjarnych z zachowaniem pełnej dobrowolności i poufności oraz zabezpieczenia systemu poradnictwa przed i po wykonanym teście.

Тогда он вернулся в кабинет и прикрыл за собой дверь, затем заблокировал ее стулом, подошел к столу и достал что-то из выдвижного ящика. В тусклом свете мониторов Сьюзан увидела, что это, и побледнела. Он достал пистолет. Он выдвинул два стула на середину комнаты.

Badanie takie zaproponowano powodowi i uzyskano jego zgodę opinia biegłego z zakresu chorób zakaźnych dr n. Z dokumentacji medycznej powoda wynika, iż dwukrotnie wyraził on zgodę na wykonane badania w kierunki zakażenia wirusem HIV historia choroby Oddziału W dniu 18 marca r.

Z dokumentacji medycznej Aresztu Śledczego W dniu 28 marca r. Pacjent był operowany w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczą, przy prawidłowym przebiegu znieczuleniu. Stwierdzony przebieg operacyjny - bez powikłań historia choroby Oddziału Zgodnie z zapisem w szpitalnej karcie informacyjnej z dnia 31 marca r.

Podczas hospitalizacji w okresie od 18 marca do 25 marca r. W Szpitalu Aresztu Śledczego Więzienna służba medyczna zapewniła powodowi odpowiednie względem zgłaszanych dolegliwości świadczenia medyczne, rozpoznanie oraz ostateczne zalecenia lekarskie.

Ponadto, Syfilis zranila staw trakcie zabiegu przestrzegano wszelkich procedur dotyczących sterylizacji narzędzi operacyjnych, przygotowania pola operacyjnego, używania sprzętu jednorazowego użytku, np.

Procedury medyczne stosowane przez personel wykonujący zabiegi całkowicie zabezpieczają zarówno pacjenta jak i wykonujących zabiegu przed możliwością zarażenia się wirusami HIV, HBV, HCV oraz innymi chorobami zakaźnymi. W czasie przeprowadzania zabiegu artroskopii oddziały szpitalne o profilu zabiegowym nie mają obowiązku pobierania krwi na obecność wirusa HIV przed zabiegiem operacyjnym pismo Dyrektora Szpitala Aresztu śledczego Diagnostyka i leczenie powoda w związku z urazem kolana w postaci zerwania więzadeł i uszkodzenia łękotki było prawidłowe, u pacjenta nie stwierdzono powikłań opinia biegłego sądowego z zakresu chorób zakaźnych dr n.

Syfilis zranila staw Nadczynnosc tarczycy stawow

W trakcie pobytu w Szpitalu Aresztu Śledczego W dokumentacji medycznej powoda z Zakładu Karnego w K. Znajduje się tam wynik badania subpopulacji limfocytów z dnia 28 lipca r. W badaniu z dnia 22 października r. W dniu 26 listopada r. W okresie od 9 grudnia r.

W dniu 30 grudnia r.

Syfilis zranila staw Zapalenie leku podtrzymywania ramienia

Na wizycie lekarskiej w dniu 7 grudnia r. Z zapisów w książce zdrowia osadzonego wynika, że powód nie pali i okazjonalnie spożywa alkohol. Natomiast w wywiadzie przeprowadzonym w dniu 29 września r.

Dodatkowo, podczas tej samej wizyty, w badaniu przedmiotowym u powoda stwierdzono również widoczne tatuaże na plecach, ramionach i obu udach książka zdrowia osadzonego - k. W książce powoda znajduje się również wpis z dnia 11 marca r. W drugiej książce zdrowia osadzonego pierwszy zapis porady lekarskiej datowany jest na dzień 30 marca r.

Z kolei w badaniach zleconych przez Zakład Karny w K. Z opinii o stanie zdrowia osoby pozbawionej wolności z dnia 8 maja r. Ponadto, dniu 27 września r. Dodatkowo, w dniu 28 listopada r. Obecnie powód przebywa w Areszcie Śledczym w C. Powód jest z wykształcenia przedsiębiorcą, ma stałą partnerkę, nie jest żonaty zeznania powoda na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w dniu 19 lipca r. Powód jest ubezpieczony, a zatem jego leczenie jest możliwe w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opinia biegłego sądowego z zakresu chorób zakaźnych dr n.

Syfilis zranila staw Natro Glukosamine Chondroitin.

Leczenie lekami przeciwrertrowirusowymi jest dostępne dla osób ubezpieczonych nieodpłatnie w ramach programu zdrowotnego, finansowanego przez NFZ. Pacjenci są leczeni ambulatoryjnie, a w razie potrzeby - okresowo szpitalnie, przy czym mają oni prawo wyboru środka leczącego i mogą go w ciągu roku zmienić.

Ponadto Monitorowanie i kontrola ambulatoryjna oraz ewentualne hospitalizacje w programie dla pacjentów ubezpieczonych są bezpłatne opinia biegłego sądowego z zakresu chorób zakaźnych dr n. U powoda doszło do zakażenia wirusem HIV przed 25 sierpnia r.

Okres inkubacji trwa od paru dni do kilku Syfilis zranila staw, lecz przeciętnie ok 3 tygodni, przy czym u większości pacjentów okres ten jest zupełnie bezobjawowy. U niektórych osób natomiast występują objawy ostrej choroby retrowirusowej. Do najczęstszych objawów należą: przewlekłe osłabienie, szybkie meczenie się, bóle głowy, mięśni i stawów, zapalenie gardła, wysypka umiejscowiona najczęściej na twarzy i tułowiu, niekiedy też na kończynach czy powiększenie węzłów chłonnych.

Występują także zmiany wrzodziejące w jamie ustnej, przełyku i okolicach narządów płciowych, nawracające stany podgorączkowe i gorączkowe, półpasiec, poty nocne, przewlekłe biegunki oraz utrata masy ciała. Powyższe objawy mijają samoistnie bez leczenia. Kolejną fazą jest faza utajenia.

Zasadniczo w tym okresie nie występują żadne objawy, a osoba zakażona czuje się dobrze. Jednakże nadal postępują zaburzenia układu odpornościowego, towarzyszce namnażaniu się wirusa. Następną fazą choroby jest faza przeleżałego uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych, która może utrzymywać się nawet do 10 lat. Tu, mimo braku objawów, wirus HIV namnaża się w węzłach chłonnych, a niektóre z nich powiększają się jednocześnie ze śledzioną i wątrobą.

Jakie mogą być przyczyny powiększania się węzłów chłonnych?

Mogą być przy tym Syfilis zranila staw wielkości - drobne twarde i niebolesne, lub duże, asymetryczne i bolesne. Ta faza jest fazą niebezpieczną dla osób zdrowych z uwagi na brak wiedzy samego chorego o zakażeniu. Czwartą fazą zakażenia wirusem HIV jest faza AIDS, gdzie sukcesywnie zmniejsza się stężenie limfocytów - aż do wartości stanowiącej ryzyko zgonu.

Na tym etapie niemożliwa staje się obrona immunologiczna, powstają przy tym warunki korzystne dla pojawienia się zakażeń oportunistycznych czy nowotworów. AIDS może także przebiegać jedynie z objawami ogólnoustrojowymi, wynikającymi z wyniszczenia organizmu, jednocześnie wyniszczenie to pogłębiając. Z uwagi na fakt, iż pierwsze zakażenie wirusem HIV ujawnione w dokumentacji medycznej wykonano 26 listopada r.

Okres od zakażenia wirusem HIV do wytworzenia przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi w ilości dającej się wykryć w rutynowym badaniu wynosi tygodni, a maksymalnie nawet 24 tygodnie. Przeciętnie przyjmuje się że przeciwciała pojawiają się w 12 tygodni od zakażenia. Biorąc pod uwagę, iż pierwsze zidentyfikowane badanie wykazujące zakażenie wirusem HIV wykonano 26 listopada r.

Wobec braku możliwości oparcia się o dowody w postaci wyników badań w kierunku obecności przeciwciał antyHIV sprzed hospitalizacji między Zakażenie wirusem HIV musiałoby się odbyć drogą krwi.

Zginął w bitwie pod Siewierzem Nagrobki książąt śląskich podają informację, iż Przemko dostał się do niewoli Bolesława II płockiego i Władysława Łokietka, gdzie został odarty ze zbroi i zasztyletowany - obecnie fakt ten jest kwestionowany. Rocznik kujawski, nie porusza w ogóle kwestii otrucia: Henryk miał umrzeć od dłuższego czasu złożony chorobą.

Wirus HIV jest wirusem bardzo wrażliwym na temperaturę i środki dezynfekcyjne, niszczą go wszystkie środki dezynfekcyjne a także woda z mydłem, jest także wrażliwy na wysychanie. By udowodnić zakażenie szpitalne należałoby założyć że sprzęt użyty podczas zbiegu artroskopowego był sprzętem całkowicie niesterylnym i nawet nie zdezynfekowanym i nie umytym a także używanym bezpośrednio wcześniej podczas zabiegu u chorego zakażonego HIV. Drugą możliwością zakażenia podczas zabiegu jest założenie, że ktoś z zespołu operacyjnego był zakażony wirusem HIV i zranił się podczas zabiegu narzędziem które użył dalej podczas zabiegu operacyjnego u powoda.

Teoretycznie taka możliwość istnieje, jednak oba przypadku w ocenie biegłego są niezwykle mało prawdopodobne. Stan faktyczny w powyższym kształcie został przez Sąd ustalony w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony na potrzeby niniejszego postępowania, a wskazany w toku dotychczasowych ustaleń, który uznano Syfilis zranila staw wiarygodny, gdyż co do zasady nie został on skutecznie zakwestionowany przez żadną ze stron.

Same zaś dowody z dokumentów urzędowych załączonych do akt sprawy zostały wydane przez uprawnione do tego organy, w zakresie ich kompetencji - korzystają zatem z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Sąd nie znalazł podstaw do odmówienia im wiary.

Wobec niekwestionowania złożonych do akt kserokopii dokumentów również brak było podstaw do żądania złożenia wyżej wymienionych dokumentów w oryginale. Wiarygodność i moc dowodów Sąd ocenił w warunkach niezawisłości, wedle własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, stosownie do treści art.

Należy przy tym wskazać, że Sąd nie jest obowiązany do ustalenia z urzędu prawdziwego stanu faktycznego, może poprzestać wyłącznie na rozstrzygnięciu, czy przedstawione przez stronę dowody są dostateczne dla przyjęcia za prawdziwe jej twierdzeń co do faktów.

Syfilis zranila staw bol w stawach, do kogo sie skontaktowac

Zwrócić także należy, iż z uwagi na ograniczoną inicjatywę dowodową w szczególności powoda, Sąd podjął z urzędu szerokie działania mające na celu zgromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej leczenia powoda związanej z pobytem powoda w jednostkach penitencjarnych i stosownie do uzupełniania tejże dokumentacji dopuszczał dowód z uzupełaniającej opinii biegłego. Podkreślić należy, iż ewentualne braki dokumentacji medycznej powoda, czy brak jakiejś jej części, obciąża powoda, który winien zgodnie z art.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił także na podstawie niespornych twierdzeń stron co do okoliczności pobytu powoda związanego z zabiegiem artroskopii kolana prawego, przebiegu i leczenia i udzielonej powodowi opieki medycznej, a także przebywania powoda w wielu jednostkach penitencjarnych przed wskazanym zabiegiem oraz faktu pozostawania A. Powołany przez Sąd biegły sądowy w zakresie chorób zakaźnych dr med.

Jakie mogą być przyczyny powiększania się i bolesności węzłów chłonnych? - Dbam o Zdrowie

Ponadto biegły przedstawił proces ujawniania się objawów zakażenia wirusem HIV oraz ich nasilenia od momentu oraz zalecany w stosunku do powoda schemat leczenia. Co ważne, odnośnie kwestii odpowiedzi na pytanie czy na podstawie dokumentacji medycznej powoda można stwierdzić, iż do zakażenia wirusem HIV w jego przypadku mogło dojść podczas pobytu w Areszcie Śledczym W konsekwencji podniesionych przez biegłego braków w dokumentacji medycznej niezbędnej do wykonania kompleksowej opinii, Sąd, po sukcesywnym uzupełnieniu przedmiotowej dokumentacji, dopuścił kolejno: postanowieniem z dnia 21 października r.

Biegły bowiem, nie jest w stanie Syfilis zranila staw odpowiedzi na to pytanie bez aktualnych wyników badań dotyczących wiremii HIV oaz oceny ilościowej subpopulacji limfocytów T postanowienie z dnia 21 października r. W ocenie Sądu biegły sądowy z zakresu chorób zakaźnych dr n. Wobec powyższego Sąd nie znalazł podstaw, by kwestionować wnioski biegłego w jakiejkolwiek ich części, bowiem zarówna opinia podstawowa jak i opinie uzupełniające biegłego zdaniem Sądu zostały sporządzone przez osobę posiadającą niewątpliwie wiadomości specjalne oraz doświadczenie, zostały też wykonane zgodnie z zakreślonymi biegłemu tezami dowodowymi.

Tym samym stwierdzić wypada, że opinie te stanowiły istotne źródło dowodowe w sprawie, nie budziły wątpliwości Sądu, przesądzając jednocześnie kwestie sporne w niniejszym postępowaniu.

W tym miejscu należy wskazać, iż Sąd jest zobowiązany dopuścić dowód z opinii kolejnego kolejnych biegłych w każdym przypadku to, iż złożona opinia jest niekorzystna dla strony domagającej się takiego uzupełnienia postępowania dowodowego, a samo niezadowolenie jej z przygotowanego już opracowania nie jest ku temu dostatecznym powodem.

Nie jest dla takiego uzupełnienia wystarczającą przyczyną to, że w przekonaniu strony kolejna opinia pozwoli na udowodnienie korzystnej dla niej tezy, co słusznie podkreślił Sąd Apelacyjny w Krakowie sygn. Stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie jak i podzielane przez tut.

tragiczne zgony polskich władców - amorphous.pl

W niniejszej Syfilis zranila staw w ocenie Sądu, okolicznością istotną w rozumieniu art. Sąd Leczenie hematoma sustava, że ustalenie tych okoliczności było możliwe na podstawie przeprowadzonej w sprawie opinii oraz opinii uzupełniających powołanego przez Sąd biegłego sądowego z zakresu chorób zakaźnych dr med.

Należy przy tym wskazać, że z uwagi na brak możliwości odczytania całości dokumentacji medycznej sporządzonej pismem odręcznym Sąd posiłkował się głównie powyższą opinią oraz opiniami uzupełniającym wskazanego biegłego.

Opinie te wprawdzie nie dają kategorycznych wniosków co do dokładnego daty i okoliczności zarażania się przez powoda wirusem HIV, niemniej jednak wnioski z nich płynące były pomocne, a w zasadzie kluczowe w ustaleniu stanu faktycznego. Z tych względów Sąd uznał sporządzone opinie biegłego w zakresie podanym powyżej jako najbardziej wiarygodne i oddające rzeczywisty stan rzeczy.

W ocenie Sądu stanowią one zatem pełnowartościowy materiał dowodowy. Na rozprawie w dniu 5 sierpnia r. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza psychiatry i psychologa zgłoszony przez stronę powodową w piśmie z dnia 4 października r.

Z uwagi na cofnięcie przez stronę pozwaną na rozprawie w dniu 18 kwietnia r. Sąd nie przeprowadzał powyższego dowodu oświadczenie pełnomocnika pozwanego na rozprawie z dnia 18 kwietnia r.

  1.  Да неужели.
  2. Мидж злорадно подмигнула.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia r. Przechodząc do oceny zeznań Syfilis zranila staw przesłuchanego w trybie pomocy sądowej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie na rozprawie w dniu 19 lipca r. Okoliczności wynikające z zeznań powoda, w znacznej części nie znajdowały oparcia w pozostałym, zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, bądź też były z nim sprzeczne.

Co istotne, powód pomimo powołania się na posiadane informacje odnośnie nieprawidłowości, do których rzekomo dochodziło w Szpitalu Aresztu Śledczego W. Odnośnie zaś wykonanych na ciele powoda tatuaży, gdzie powód wprawdzie wskazał czasokres ich wykonania, Sąd doszedł do wniosku, że dość nieprecyzyjnie powód określił jednak, kiedy powstał konkretny tatuaż, zważywszy na fakt, że powód ma ich co najmniej kilka.

Wbrew twierdzeniom powoda Sąd nie ma też pewności czy powód nie wykonywał żadnych tatuaży w okresie pozostawania na wolności między pobytami w jednostkach penitencjarnych. Co istotne, Sąd Syfilis zranila staw facto nie posiada żadnych informacji odnośnie funkcjonowania powoda na wolności. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że zeznania powoda były pomocne w rekonstrukcji stanu faktycznego jedynie w tym zakresie, w jakim wskazał kiedy doszło do przedmiotowego zabiegu artroskopii kolana powoda Uzasadnienie prawne Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powództwo jako bezzasadne podlegało oddaleniu w całości.

W świetle całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności opinii i opinii uzupełniających biegłego dr med. W rozpoznawanej sprawie powód A. Powód wywodził, że w trakcie pobytu w Szpitalu Aresztu Śledczego Żądanie wywiedzione w związku z powyższym, powód wiązał wyłącznie z pobytem w Areszcie Śledczym Z kolei żądanie renty powód uargumentował potrzebą zakupu leków niezbędnych przy dolegliwościach występujących obok głównego toku leczenia i walki z wirusem HIV.

Z uwagi na ściśle określoną podstawę faktyczną i wskazanie konkretnego czasu bardzo krótkiego a także jednostki w której miało dojść do zakażenia wirusem HIV, Sąd rozpoznawał żądanie powoda tylko i wyłącznie w tak zakreślonej podstawie faktycznej.

Linia obrony przed tak sformułowanymi żądaniami, sprowadzała się do podniesienia braku wykazania zasadności powództwa w kontekście przesłanek odpowiedzialności Skarbu Państwa.

Uzasadnienie faktyczne Pozwem z dnia 27 stycznia r. W uzasadnieniu powyższego powód wskazał, że podczas jego pobytu w zakładzie Karnym w W. W dniu 6 marca r. Następnie, w dniu 28 marca r.

W ocenie Sądu, przy ściśle określonym stanie faktycznym niniejszego postępowania i upatrywania zarażenia powoda wirusem HIV, ze wskazaniem konkretnie na zabieg artroskopii wykonany w dniu 28 marca r. Syfilis zranila staw ocenie Sądu, z uwagi na powagę stawianych przez powoda zarzutów dotyczących zarażenia wirusem HCV, w sprawie należało przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe, w tym uwzględniające zasięgnięcie wiadomości specjalnych celem weryfikacji podniesionego zarzutu w kontekście art.

Dokonane w sprawie ustalenia jednoznacznie wskazywały jednak, że stan zdrowia powoda bądź jest wynikiem jego indywidualnych predyspozycji, bądź też w dużej mierze jest konsekwencją jego sposobu funkcjonowania lub podejmowania ryzykownych zachowań. Brak było argumentów za uznaniem, iż charakter dolegliwości powoda w jakikolwiek sposób był związany z faktem przeprowadzenia u niego dość rutynowego zabiegu artroskopii.

Dolegliwości te w opinii mogły się bowiem rozwinąć we wcześniejszym lub na dalszym etapie jego życia, w szczególności, że powód zarówno przed jak i po wykonanym zbiegu artroskopii przebywał i nadal przebywa w kolejnych zakładach karnych.

Brak jest jednak jakichkolwiek podstaw by wiązać chorobę powoda z faktem jego pobytu w pozwanej jednostce penitencjarnej, co w sprawie nie ulegało wątpliwości. Dokonując analizy przedmiotowego powództwa przede wszystkim wskazać należy, że jego zasadność należało rozważyć w oparciu o przepisy art. Zgodnie z treścią art. Wykonywanie funkcji władzy publicznej łączy się co do zasady z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. W doktrynie i judykaturze prawa cywilnego wskazuje, że tylko wówczas mamy do czynienia z wykonywaniem władzy publicznej, gdy brak jest formalnej równości stron.

Wykonywanie władzy w tym sensie może mieć postać nie tylko wydania decyzji orzeczenialecz także faktycznej ingerencji w sferę praw jednostki, na przykład użycia przymusu zarówno w stosunku do majątku, jak i osoby.

'Buffy the Vampire Slayer' Star Nicholas Brendon Storms Off 'Dr. Phil' Set

W sprawie strona powodowa wiązała obowiązek naprawienia szkody przez pozwanego z jego działalnością, polegającą na stosowaniu kar pozbawienia wolności. Stosownie do przytoczonych wyżej poglądów - ta sfera działalności publicznej musi być uznana za wykonywanie władzy publicznej, albowiem nie należy ona do sfery aktywności innych podmiotów i charakteryzuje ją władcze działanie funkcjonariuszy publicznych tak też: Sąd Okręgowy w Szczecinie, Syfilis zranila staw z dnia 26 lipca r.

Analiza przepisu art. Podstawową przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej z art. Możliwość domagania się naprawienia szkody niemajątkowej, czyli krzywdy przewiduje między innymi art. Przepis ten stanowi, że w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Przepis art. Odnosząc się kwestii wysokości roszczenia zgłoszonego w pozwie, przede wszystkim należy mieć na względzie, iż w świetle art.

W nauce oraz doktrynie podkreślając kompensacyjny charakter zadośćuczynienia wskazuje się na to, że wypracowane zostały kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia wyrok Sądu Najwyższego z 29 września r. Zważyć w tym miejscu należało, iż proces cywilny jest procesem kontradyktoryjnym, a co za tym idzie strony zobowiązane są do przedstawiania okoliczności związanych z toczącym się postępowaniem oraz dowodów na ich poparcie.

Rocznik kujawski, nie porusza w ogóle kwestii otrucia: Henryk miał umrzeć od dłuższego czasu złożony chorobą. Jak podaje Długosz: po krwawej walce, kiedy wielu jeńców w ferworze bitwy umknęło, pokonany przez chmarę barbarzyńców, walcząc bardzo odważnie w pierwszych szeregach, pada w największym tłumie wrogów i ponosi chlubną śmierć. Istnieją dwie wersje opisujące powód jego śmierci: Jak podaje włoski kronikarz Matteo Villenis, książę zatruł się Przyczyną śmierci miały być rany odniesione podczas zamieszek, które wybuchły w Pizie.

Władysław miał brać udział w negocjacjach ze zbuntowanymi mieszczanami i został wówczas śmiertelnie zraniony. Według XVI-wiecznej śląskiej kroniki Joachima Cureusa, kilkuletni chłopiec został niechcący uderzony kamieniem w głowę przez książęcego błazna, w następstwie czego zmarł.