Bol subfebrile w stawach

Wystąpienie choroby z grupy zapalnych chorób tkanki łącznej może sugerować nie tylko obraz kliniczny, ale również zaburzenia immunologiczne prowadzące do produkcji autoprzeciwciał, co w konsekwencji daje złożony obraz choroby autoimmunologicznej. Analysis of clinical symptoms and laboratory profiles in children with juvenile idiopathic arthritis in Malopolska region Poland in the years Macedonian J. The main cause of the admission to hospital of this patient were walking disorders and pronoun- Forum Reumatologiczne , tom 2, nr 3 10 ced joints pains as well as skin pallor, apathy and weakness. U drugiego pacjenta z rozpoznanym przed 4 laty anaplastycznym chłoniakiem olbrzymiokomórkowym ALCL, anaplastic large cell lymphom w obrębie miednicy, przyjętego z powodu obustronnych zaburzeń widzenia stwierdzono guza w obrębie skrzyżowania wzrokowego ALCL.

Model opieki nad letnią pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadku

Przeglądów: Transkrypt 1 Forum Reumatol. Celem pracy jest przedstawienie różnorodności objawów klinicznych w przebiegu choroby nowotworowej, w której dominowały objawy ze strony układu ruchu bądź narządu wzroku. Materiał i metody: Badanie oparto na retrospektywnej analizie historii chorób pacjentów w wieku rozwojowym, diagnozowanych w kierunku chorób reumatycznych, u których ostatecznie potwierdzono chorobę nowotworową, hospitalizowanych w Oddziale Reumatologii Szpitala Dziecięcego św.

Ludwika w Krakowie w latach Wyniki: W analizowanej grupie pacjentów podejrzenie choroby nowotworowej postawiono 19 dzieciom, spośród których u 17 potwierdzono rozpoznanie procesu rozrostowego. Rozpoznano: ostrą białaczkę limfoblastyczną w 6 przypadkachchłoniaka w 6 przypadkach; w tym 1 chłoniaka Hodgkinapierwotnego guza kości w 2 przypadkach; 1 łagodny i 1 złośliwyczerniaka złośliwego błony naczyniowej oka w 1 przypadkunaczyniaka jamistego w obrębie gałki ocznej w 1 przypadku oraz malformację naczyniową w obrębie rdzenia kręgowego, imitującą guz lity w badaniu metodą rezonansu magnetycznego również w 1 przypadku.

Co robić, żeby nie bolały nas stawy, kości i mięśnie - dr Rafał Mikusek w radiowej Jedynce

Wnioski: Diagnostyka reumatologiczna u pacjentów w wieku rozwojowym stanowi wyzwanie dla klinicysty, z uwagi na niespecyficzne i zróżnicowane objawy występujące także w chorobach onkologicznych. Najczęstszymi zgłaszanymi w wywiadzie objawami były: bóle stawów, bóle kręgosłupa oraz obrzęki i przykurcze w stawach obwodowych, zaburzenia chodu, a także gorączka lub stan podgorączkowy. Rozpoznaniem wstępnym było w 7 przypadkach podejrzenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

W 6 przypadkach dzieci zgłosiły bóle kostno- -stawowe, w 3 przypadkach zaburzenia widzenia, 2 pacjentów skierowano do diagnostyki z podejrzeniem nieokreślonej choroby układowej tkanki łącznej, u 2 pacjentów podejrzewano reaktywną artropatię.

Bol subfebrile w stawach

Forum Reumatol. Ludwika, ul. Strzelecka 2, Kraków, tel. Jednak mimo ogromnego postępu medycyny nadal są jedną z głównych przyczyn zgonów wśród chorych poniżej Częstość występowania chorób nowotworowych w tej grupie szacuje się na około przypadków na 1 mln dzieci, co w skali naszego kraju daje około 1 1,2 tys. Różnicowanie nowotworów z innymi chorobami występującymi w wieku rozwojowym nadal sprawia znaczne trudności z uwagi na często nieswoistą symptomatologię.

Na złożony obraz kliniczny chorób układowych tkanki łącznej wpływają zaburzenia immunologiczne prowadzące do produkcji autoprzeciwciał, co w konsekwencji wywołuje zróżnicowany obraz kliniczny.

Wystąpienie choroby z grupy zapalnych chorób tkanki łącznej może sugerować nie tylko obraz kliniczny, ale również zaburzenia immunologiczne prowadzące do produkcji autoprzeciwciał, co w konsekwencji daje złożony obraz choroby autoimmunologicznej.

Dochodzenie do właściwego rozpoznania choroby reumatycznej u dzieci to niekiedy żmudny, trudny i długotrwały proces diagnostyczny.

Bol subfebrile w stawach

Klasycznym przykładem jest diagnostyka różnicowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów MIZSktóra opiera się na liście wykluczeń. W diagnostyce reumatologicznej u dzieci zwracamy także szczególną uwagę na przebieg choroby, zwłaszcza na odmienności od klasycznego przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych.

Nagły początek choroby, bóle nocne, nietypowy tor gorączki oraz inne odmienności mogą być obrazem maski reumatycznej chorób nowotworowych u dzieci [5 8].

Celem pracy było także przedstawienie różnorodności objawów klinicznych i przebiegu choroby nowotworowej u pacjentów w wieku rozwojowym, u których na pewnym etapie choroby dominowały objawy ze strony narządu ruchu.

Założeniem niniejszego opracowania było zwrócenie uwagi lekarzy wszystkich specjalności na zachowania czujności onkologicznej w diagnostyce różnicowej schorzeń z kręgu chorób reumatycznych u dzieci i młodzieży. Ludwika Bol subfebrile w stawach Krakowie z powodu dolegliwości ze strony układu ruchu oraz narządu wzroku przyjętych zostało ponad 3,4 tys.

W trakcie hospitalizacji wykonywano diagnostykę obejmującą: badania biochemiczne, wskaźniki stanu zapalnego WSZbadania immunologiczne i molekularne, w tym na obecność przeciwciał przeciwjądrowych i markerów genetycznych HLA-B27, w niektórych przypadkach HLA-cW6oraz badania w kierunku reaktywnych artropatii stawowych. Podstawowy panel badań obrazowych obejmował: badanie rentgenowskie RTG klatki piersiowej, ultrasonografię USG jamy brzusznej, elektrokardiografię EKG oraz badanie echo serca.

Każdy pacjent został przebadany okulistycznie, ze szczególnym uwzględnieniem przedniego odcinka błony naczyniowej oka BNO. Układ stawowy oceniano standardowo w zależności od charakteru objawów dzięki zastosowaniu badań RTG oraz USG poszczególnych stawów i okolic ciała. W szczególnych przypadkach, przy wątpliwych, niejasnych Stawy palcow i ich leczenie nietypowych objawach oraz braku korelacji między objawami klinicznymi a wynikami badań, prowadzono pogłębioną diagnostykę biochemiczną i mikrobiologiczną, wykonywano celowane badania czynnościowe oraz badania obrazowe, takie jak kapilaroskopia, scyntygrafia oraz tomografia komputerowa CT, computed tomography lub rezonans magnetyczny MRI, magnetic resonance imaging wybranej okolicy ciała.

W przypadku wysokich WSZ oraz nieprawidłowościach w obrazie morfologii krwi obwodowej wykonywano biopsję szpiku kostnego. Aleksandra Kapała i wsp. U jednego dziecka znaleziono zmianę narządową nienowotworową atypowa torbiel śledzionya u innego w trakcie diagnostyki reumatologicznej wykryto przypadkowo zmianę w obrębie nadnercza, bez związku z opisywanymi dolegliwościami kostno-stawowymi.

Rozpoznanie choroby nowotworowej w badanej grupie pod względem płci i wieku częściej stawiano u dziewczynek powyżej U chłopców rozpoznania te dominowały w dwóch grupach wiekowych: w 3 5. Chłoniaki częściej rozpoznano u pacjentów powyżej Wyniki przedstawiono w tabeli 1. U pacjentów, u których ostatecznie potwierdzono wystąpienie choroby nowotworowej, rozpoznaniem wstępnym w 7 przypadkach było MIZS, w 6 przypadkach stanowiły je bóle kostno-stawowe, u 2 pacjentów podejrzewano reaktywną artropatię.

W 3 przypadkach dzieci zgłosiły się Bol subfebrile w stawach zaburzeniami widzenia, z czego w 1 przypadku podejrzewano wcześniej obecność guza w obrębie gałki ocznej. Dwoje pacjentów skierowano do diagnostyki z podejrzeniem nieokreślonej choroby układowej tkanki łącznej.

subfebrile state — Tłumaczenie na polski - słownik TechDico

Najczęstszymi zgłaszanymi w wywiadzie objawami były: bóle stawów w tym kręgosłupa oraz obrzęki i przykurcze w stawach obwodowych, zaburzenia chodu, a także gorączka lub stan podgorączkowy. W tabeli 2 przedstawiono dominujące objawy, z jakimi dzieci zgłaszały się do diagnostyki. W wynikach badań laboratoryjnych 10 badanych pacjentów miało podwyższone wskaźniki stanu zapalnego WSZ.

U 4 chorych w morfologii krwi obwodowej stwierdzono hiperleukocytozę. Anemię i trombocytopenię wykryto u 3 chorych, a leukopenię u 1. Tabela 2.

Model opieki nad 26-letnią pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadku

Występowanie objawów klinicznych w wywiadzie w chwili przyjęcia do szpitala Objaw Częstość zgłaszania Bóle i obrzęki stawów, przykurcze 14 Zaburzenia chodu 5 Gorączka 5 Niedowłady i osłabienie mięśni 3 Zaburzenia widzenia 3 Powiększenie wątroby i śledziony 3 Osłabienie 3 Bóle grzbietu 2 Powiększone węzły chłonne okolicy 2 nadobojczykowej, pachowej Inne sumarycznie 12 Podwyższony poziom dehydrogenazy mleczanowej LDH zarejestrowano u 2 pacjentów 1 ALL, 1 chłoniak.

U żadnego pacjenta nie stwierdzono dodatniego czynnika reumatoidalnego RF ani dodatnich przeciwciał przeciwjądrowych ANAu jednego dziecka stwierdzono obecność antygenu HLA-B U 4 pacjentów wykonano biopsję szpiku, która potwierdziła rozpoznanie ALLu dwóch pacjenów zmiany w morfologii oraz obraz kliniczny sugerowały proces limfoproliferacyjny, dzieci zostały przekazane do dalszej diagnostyki do Kliniki Onkologii i Hematologii w Krakowie, gdzie potwierdzono rozpoznanie ALL.

Na podstawie wykonanej diagnostyki obrazowej udało się wykryć zmiany sugerujące rozwój procesu rozrostowego w zakresie narządów miąższowych, jam ciała i stawów, w tym w wątrobie i śledzionie, węzłach chłonnych, śródpiersiu, okolicy przykręgosłupowej, rdzeniu kręgowym w odcinku lędźwiowym, miednicy, gałce ocznej.

U 2 pacjentów Bol subfebrile w stawach wykonano diagnostyki obrazowej; zostali oni przekazani do Kliniki Onkologii. Część pacjentów była leczona z różnych powodów w sposób następujący: 10 dzieci przed przyjęciem do diagnostyki reumatologicznej leczono ambulatoryjnie niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi NLPZa 5 dzieci antybiotykami z powodu infekcji dróg oddechowych; u 2 pacjentów z gorączką i bólami stawów przed postawieniem rozpoznaniem procesu nowotworowego podejrzewano reaktywne zapalenie stawów jeden z nich spełniał kryteria rozpoznania gorączki reumatycz- Forum Reumatologicznetom 2, nr 3 4 nej, a u drugiego stwierdzono dodatnie przeciwciała przeciw Yersinia enterocolitica w klasie IgG, IgA i IgM i włączono celowaną antybiotykoterapię; w jednym przypadku 2 tygodnie przed rozpoznaniem złośliwego pierwotnego guza kości w obrębie talerza biodrowego do leczenia została włączona sulfasalazyna z powodu podejrzenia młodzieńczej spondyloartropatii.

Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina zostało postawione u dziecka z podejrzeniem MIZS, leczonego NLPZ, u którego nastąpiło gwałtowne nasilenie dolegliwości bólowych ze strony układu kostno-stawowego, z towarzyszącymi zmianami skórnymi o charakterze pokrzywki w obrębie stawów skokowych i kolanowych oraz z Bol subfebrile w stawach potami nocnymi. Powodem przyjęcia na oddział były zaburzenia chodu i nasilone dolegliwości bólowe stawów, a także bladość powłok, apatia i osłabienie; w badaniach laboratoryjnych stwierdzano narastającą od 2 miesięcy anemię oraz małopłytkowość.

Bol subfebrile w stawach 2 przypadkach dzieci były leczone w przeszłości z powodu nowotworów. Jedno z nich, przyjęte do diagnostyki reumatologicznej z powodu zaburzeń chodu, u którego zdiagnozowano malformację naczyniową w obrębie rdzenia kręgowego, rok wcześniej zakończyło leczenie z powodu guza płata skroniowego xantoastrocytoma pleomorphicum.

U drugiego pacjenta z rozpoznanym przed 4 laty anaplastycznym chłoniakiem olbrzymiokomórkowym Sruby w stawach w piecie, anaplastic large cell lymphom w obrębie miednicy, przyjętego z powodu obustronnych zaburzeń widzenia stwierdzono guza w obrębie skrzyżowania wzrokowego ALCL.

U dwóch pacjentów skierowanych do diagnostyki reumatologicznej pierwszego z podejrzeniem układowej postaci MIZS u- -MIZSdrugiego z bólami stawu biodrowego z towarzyszącymi gorączkami oraz przewlekłą leukopeniąprzeprowadzono wcześniej diagnostykę w kierunku chorób rozrostowych, która wówczas nie potwierdziła choroby nowotworowej: pierwszy pacjent u którego ostatecznie rozpoznano chłoniaka nieziarniczego, miesiąc wcześniej miał wykonaną biopsję szpiku na tej podstawie wykluczono białaczkę, u drugiego, z ostatecznym rozpoznaniem ALL, na podstawie wcześnie wykonanych badań rozpoznano przemijające zapalenie stawu biodrowego.

Tabela 3.

Słownik angielski - polski

W 6 przypadkach charakteryzowały się gwałtownym przebiegiem, krótkim wywiadem lub obejmowały nagłe zaostrzenie choroby podstawowej. Czas od wystąpienia objawów do rozpoczęcia diagnostyki reumatologicznej przedstawiono w tabeli 3. Dyskusja Z danych z piśmiennictwa wynika, że nowotwory u dzieci występują znacznie Bol subfebrile w stawach niż u dorosłych, jednak stanowią istotny procent zachorowań.

Bol subfebrile w stawach

Podobnie jak w analizowanych przez nas danych, najczęściej rozpoznawane są u dzieci nowotwory układu krwiotwórczego, głównie białaczki.

Dalej pod względem częstości występują nowotwory centralnego systemu nerwowego oraz chłoniaki. Częstość nowotworów układu krwiotwórczego u Leczenie przemieszczenia wspolnego lokcia płci jest porównywalna, z niewielką przewagą zachorowań u płci męskiej 4 : 3w mniejszym stopniu notowaną w przypadku białaczek, a bardziej zaznaczoną przy chłoniakach [1, 4, 10].

Częstość zachorowań w populacji dziecięcej to około 3,8 4 na rocznie. Szczyt zachorowań plasuje się przeważnie między 2.

W przypadku chłoniaków nieziarniczych zachorowania dotyczą przeważnie dzieci starszych 5 Guzy kości stanowią niewielki odsetek nowotworów u dzieci, są jednak na trzecim Aleksandra Kapała i wsp.

"podgorączkowy" - angielskie tłumaczenie

Rodzaj rozpoznanego nowotworu w zależności od płci Rodzaj nowotworu Chłopcy Dziewczynki Ostra białaczka limfoblastyczna 4 2 Chłoniaki ogółem 1 5 Pozostałe 2 5 miejscu wśród najczęstszych typów nowotworów w populacji powyżej Częściej Bol subfebrile w stawach subfebrile w stawach się u chłopców i w zdecydowanej większości mają charakter łagodny.

Złośliwe pierwotne guzy kości stanowią ok. Wśród guzów złośliwych kości w tej grupie wiekowej dominują dwa typy nowotworów kostniakomięsak osteosarcoma ok. W przeprowadzonej analizie najczęściej rozpoznawano nowotwory układu krwiotwórczego, jednak częstość rozpoznania ALL oraz nowotworów z grupy chłoniaków okazała się podobna 6 : 6 przypadków. Również częściej rozpoznawano chłoniaki oraz pozostałe nowotwory w tym oba pierwotne guzy kości u płci żeńskiej, co w niewielkim stopniu odbiega od danych z literatury.

Zestawienie częstości występowania ALL i chłoniaków w zależności od płci przedstawiono w tabeli 4. W większości przypadków rozpoznanie chłoniaka postawiono u pacjentów powyżej Wskazane odmienności w obserwacji własnej w porównaniu z danymi z piśmiennictwa, mogą wiązać się z analizą tylko wybranej grupy pacjentów w porównaniu z populacją ogólną.

Różnica ta jednak zdecydowanie podkreśla wagę, jaką jest rola wnikliwej analizy danych i starannej diagnostyki różnicowej chorób z kręgu chorób reumatycznych, tak aby nie przeoczyć toczącego się procesu nowotworowego imitującego układową chorobę tkanki łącznej. Może to być związane zarówno z anatomicznym lub czynnościowym uszkodzeniem tkanek, jak i wynikać z zaburzeń immunologicznych, skutkujących demineralizacją kości i bólami stawowymi [15].

W niektórych przypadkach diagnostycznych zwracały uwagę: nietypowy bądź piorunujący przebieg choroby, brak spełniania kryteriów podejrzewanego rozpoznania lub nieadekwatne do rozpoznania lub stanu dziecka wyniki badań dodatkowych. W wypadku dzieci przyjętych z jednostronnym zaburzeniem widzenia w wywiadzie już wcześniej rozpoznano guz oczodołu, ale przyjęto je w celu poszerzenia diagnostyki pod kątem charakteru zmiany, celem pełnej diagnostyki i określenia etiologii procesu chorobowego.

W zaburzeniach widzenia u dzieci ze współistniejącymi dolegliwościami kostno-stawowymi zawsze należy rozważyć podejrzenie ZBNO, które z reguły jest nieme klinicznie tzw. W Polsce wg ostatnich doniesień wynosi ok.

Maska reumatologiczna chorób nowotworowych u dzieci obserwacje własne - PDF Darmowe pobieranie

Wyniki badań wskazują, że ryzyko zachorowania na nowotwór wieku dziecięcego w przypadku rozpoznanego MIZS wzrasta szacunkowo 2 4 razy [20 22]. Na podstawie dostępnych doniesień, według aktualnych opracowań naukowych, wydaje się, że zastosowane leczenie u dzieci chorujących na MIZS, w tym terapia lekami modyfikującymi przebieg choroby, głównie metotrexatem MTX czy inhibitorami TNF-a, nie zwiększa dodatkowo ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe w wieku rozwojowym [20, 23, 24].

Leczenie MTX według charakterystyki produktu leczniczego może wiązać się między innymi z mielotoksycznością często leukopenią, małopłytkowością, Bol subfebrile w stawach lub pancytopenią, niezwiązaną jednak z procesem nowotworowym [25]. Mimo powyższych wyników oraz specyfiki oddziału, w którym przeprowadzono niniejszą analizę, rozwój choroby nowotworowej ALL Forum Reumatologicznetom 2, nr 3 6 w trakcie leczenia zdiagnozowanego MIZS wykryto jedynie u 2,5-letniego chłopca leczonego od roku z powodu MIZS postać wielostawowa methotrexatem oraz prednizonem.

Pacjent był dodatkowo obciążony zespołem Bol subfebrile w stawach, w którym ryzyko wystąpienia białaczki do ukończenia Na podstawie przeprowadzonego badania można wysunąć hipotezę, że zdecydowanie częściej rozpoznawany jest proces nowotworowy u dzieci z podejrzeniem układowych schorzeń tkanki łącznej w ramach wstępnej diagnostyki różnicowej w porównaniu z pojedynczymi przypadkami chorych z już postawionym rozpoznaniem reumatologicznym.

WNIOSKI Diagnostyka układowych chorób tkanki łącznej u dzieci to poważne wyzwanie, wymagające doświadczenia, dokładności i staranności w analizowaniu zebranych danych klinicznych.

Maska reumatologiczna chorób nowotworowych u dzieci obserwacje własne

Różnicowanie chorób reumatycznych u dzieci nastręcza z reguły wielu trudności w związku z brakiem swoistej symptomatologii dla poszczególnych jednostek chorobowych.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest podobieństwo objawów klinicznych, szczególnie ze strony narządu ruchu w chorobach nowotworowych, do najczęściej zgłaszanych typowych dolegliwości u dzieci z chorobami reumatycznymi.

Początek procesu nowotworowego może przebiegać podstępnie, naśladując wiele chorób z grupy zapalnych chorób układowych tkanki łącznej. Dlatego w przypadku nietypowego przebiegu choroby i niespecyficznych objawów kluczowe jest zawsze uwzględnienie w diagnostyce różnicowej chorób o podłożu onkologicznym.

Perek D. Choroby nowotworowe u dzieci.

Bol subfebrile w stawach

W: Kawalec W. GUS, czerwiec Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce. GUS, maj Kowalczyk J.