Rheumatology Leczenie stawow,

U chorych poniżej Po wprowadzeniu etanerceptu oraz infliksymabu do lecznictwa opisywano przypadki posocznicy, gruźlicy, zakażeń grzybiczych i innych zakażeń oportunistycznych. Dwa podstawowe leki z omawianej grupy, to etanercept oraz infliksymab. Badania te przeprowadzone z randomizacją, wykazały poprawę w zakresie wymienionych punktów końcowych w wyniku stosowania LMPCh zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym, w porównaniu z placebo lub innymi LMPCh.

Lecznie reumatoidalnego zapalenia stawów

Wpływ glikokortykoidów na występowanie remisji w RZS W r. W rozszerzonym badaniu chorych wyraziło zgodę na dalszą obserwację. W tej grupie 86 chorych nie brało glikokortykoidów GKSa 64 stosowało już wcześniej prednizolon.

Nie potwierdzono wpływu podawania GKS przez pierwsze 2 lata na progresję radiologiczną po 2 latach od ich odstawienia, gdy nie brano pod uwagę remisji jako czynnika wyróżniającego. Natomiast w przypadku remisji po 2 latach podawania 7,5 mg prednizolonu chorzy ci mieli mniejsze zmiany strukturalne zarówno po 2, jak i 4 latach w porównaniu z chorymi tak samo leczonymi, ale niebędącymi w remisji.

Wyniki badania wypadły odmiennie niż wyniki badania COBRA, Rheumatology Leczenie stawow którym bardziej intensywne leczenie prednizolonem do Natomiast 2-letnie stosowanie GKS miało wpływ na indeks HAQ zarówno po 2, jak i 4 latach, co autorzy tłumaczą jednoczesnym zmniejszeniem aktywności choroby i uszkodzenia strukturalnego.

W obu grupach następowała poprawa parametrów związanych z aktywnością choroby jak np. DAS28 w ciągu tych 4 lat; jedyna różnica dotyczyła indeksu HAQ, którego pogorszenie wartości występowało jedynie w grupie osób stale przyjmujących GKS. Stąd autorzy japońscy na podstawie wyników swej pracy stawiają inną hipotezę: przypuszczają, że podawanie glikokortykoidów może nie zapobiegać destrukcji kostnej, co z kolei wpływa na sprawność chorego.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Wytyczne American College of Rheumatology

Przyczyna tych rozbieżności może zależeć od czasu trwania RZS. Grupa badana miała stosunkowo długi średni okres trwania choroby 10,7 rokuznacznie dłuższy niż chorzy objęci obserwacją w BARFOT. Byli oni randomizowani do grupy otrzymującej lub nieotrzymującej małą dawkę prednizonu w skojarzeniu z LMPC przez okres 2 lat. W każdej grupie badanej było chorych nieróżniących się istotnie pod względem parametrów klinicznych.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne Początkowe leczenie RZS zwykle obejmuje stosowanie salicylanów, NLPZ lub wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 COX-2w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i obrzęków stawów oraz poprawy ich czynności.

W pierwszym roku podawania chorzy biorący prednizon osiągali dłużej i częściej remisję kliniczną, co było również widoczne w drugim roku terapii. Remisja we wczesnym zapaleniu stawów bez konieczności podawania leków Szybkie włączanie LMPC po ustaleniu rozpoznania RZS oraz regularne monitorowanie aktywności choroby spowodowały, że w ostatnich latach zwiększa się częstość remisji u chorych z wczesnym RZS. To z kolei skłania do podtrzymywania remisji podczas stosowanego leczenia, a niekiedy do stopniowego odstawienia i utrzymania remisji bez konieczności farmakoterapii.

Chorzy byli randomizowani do 4 grup różniących się sposobem leczenia. Po 2 latach w tzw.

Punktami końcowymi rozszerzonego protokołu opublikowanego w roku przez van der Kooija i wsp. Remisja bez konieczności podawania leków wystąpiła natomiast pomiędzy Ponadto najczęściej obserwowano częste ponowne zaostrzenia choroby w krótkim czasie. Remisja bez leków pojawiała się częściej u chorych z nieobecnością przeciwciał antycytrulinowych anty-CCPkrótkim czasem trwania objawów do inicjacji leczenia oraz u mężczyzn. Po 4 latach utrzymywała się korzystna poprawa indeksu HAQ o 0,8, tak jak w okresie 2-letnim.

zolc z chorob stawow Nazwa artrozy stawu barku

Zdjęcie radiologiczne w tym badaniu wykonywano po 4 latach. Nie można więc ustalić, czy uszkodzenie strukturalne postępowało pomimo remisji klinicznej czy też remisja dotyczyła okresu inicjacji leczenia.

W innym badaniu van der Woude i wsp. W celu określenia częstości wystąpienia remisji bez konieczności stałego podawania klasycznego LMPC oraz wykrycia czynników predysponujących badacze porównywali dwie grupy chorych z różnych krajów. Wszyscy spełniali kryteria ACR z r.

Zaawansowanie[ edytuj edytuj kod ] Wyróżniamy 4 okresy choroby według Steinbrockera: okres I — wczesny - w badaniu RTG widoczne obrzęki tkanek miękkich, niewielkie zwężenie szpar stawowych, osteoporoza przynasadowa, ból, obrzęk, pogrubienie zarysu stawów, sztywność poranna; okres II — zmiany umiarkowane — ww. Leczenie powinno mieć na celu osiągnięcie u każdego chorego remisji lub małej aktywności choroby.

Pojęcie utrzymującej się remisji bez leków przypisywano tym chorym, u których przez rok spełnione były trzy warunki: nie stosowano w tym czasie LMPC, nie było obrzękniętych stawów, klasyfikacji remisji wolnej od leków dokonywał reumatolog. W obu badanych grupach stwierdzono, że na wystąpienie remisji miały wpływ następujące czynniki: ostry początek choroby, krótki czas trwania objawów przed włączeniem LMPC, niepalenie papierosów, mniejsze zmiany radiologiczne na początku choroby, nieobecność RF w klasie Ig M, nieobecność przeciwciał anty-CCP2 i shared epitope HLA.

W grupie angielskich chorych czynnikiem rokowniczym była również mała aktywność choroby na początku. Analizując te zmiany w analizie wielowariantowej, wykazano następujące niezależne czynniki predykcyjne: czas trwania objawów przed włączeniem terapii i nieobecność autoprzeciwciał przeciwciał anty-CCP2 i RF klasy Ig M.

Nie wykazano różnic w częstości remisji w grupie chorych z Leiden, gdy analizowano oddzielnie trzy różne okresy rozpoczęcia obserwacji, a więc odzwierciedlających również trzy różne strategie lecznicze.

bol w stawie na palcu Bol w kolorze cieczy

Należałoby to tłumaczyć tym, iż chorzy w grupie remisji od samego początku mogli być uważani przez lekarzy prowadzących za mających na tyle łagodną postać choroby, że nie wymagali podawania LMPC. Z obu prac można więc wyciągnąć różne wnioski, z tym że doniesienie van der Woudego jest niewątpliwie bliższe codziennej praktyce Rheumatology Leczenie stawow i obejmowało znacznie większą liczbę chorych.

Czy jesteśmy w stanie osiągnąć remisję lub minimalną aktywność chorobową u większej liczby chorych na RZS niż obecnie Na zakończenie powracam do odpowiedzenia na nieco zmienione pytanie będące tytułem tego rozdziału. Najskuteczniejszymi klinicznie dotychczas przebadanymi lekami przeciwcytokinowymi okazały się leki o działaniu antagonistycznym względem TNF-α — głównego mediatora kaskady zapalnej cytokin w RZS.

Dwa podstawowe leki z omawianej grupy, to etanercept oraz infliksymab. Badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z u życiem placebo w grupie kontrolnej, wykazały skuteczność etanerceptu i infliksymabu w zmniejszaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych u chorych na RZS. Udowodniono w badaniach, ze terapia etanerceptem oraz infliksymabem może być już skuteczna nawet po 2 tygodniach leczenia.

W vbadaniu przeprowadzonym u chorych we wczesnym okresie RZS objawy podmiotowe i przedmiotowe ustępowały szybciej u leczonych etanerceptem, niż MTX w ciągu pierwszych 6.

Miesięcy, natomiast po Po wprowadzeniu etanerceptu oraz infliksymabu do lecznictwa opisywano przypadki posocznicy, gruźlicy, zakażeń grzybiczych i innych zakażeń oportunistycznych.

Dlatego zanim zastosuje się leki anty-TNF-α, należy ustalić czy chory nie ma utajonej gruźlicy. Nie ma konieczności rutynowego wykonywania badań laboratoryjnych w celu monitorowania działań niepożądanych. Chorych natomiast należy uczulić, aby niezwłocznie zgłaszali jakiekolwiek objawy zakażenia. Poza brakiem dotyczącym odległego bezpieczeństwa stosowania leków anty-TNF-α ich wadami jest konieczność podawania pozajelitowego oraz wysoka cena.

Azatiopryna jest analogiem puryn o silnym działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym. Mechanizm działania nie jest dokładnie poznany, wydaje się, że poprzez alkilację blokuje grupy sulfhydrylowe, dzięki uwalnianiu 6-merkaptopuryny działa jak antymetabolit dla zasad purynowych, prowadzi do zaburzenia syntezy DNA poprzez wbudowanie do łańcucha DNA tioanalogów puryn, a w konsekwencji hamuje biosyntezę kwasów nukleinowych i zapobiega proliferacji komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej.

Działanie Rheumatology Leczenie stawow może się ujawnić dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach leczenia.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Sole złota wstrzykiwane domięśniowo są skuteczne, ale przez pierwsze 22 tygodnie wstrzyknięcia trzeba dokonywać co tydzień, dopiero później rzadziej. Stosowanie soli złotadoustnie jest wygodniejsze, ale mniej skuteczne, na poprawę czeka się długo nawet do 6 miesięcy.

Minocyklina wykazała skuteczność w zakresie poprawy parametrów klinicznych RZS. W jednym badaniu stwierdzono długotrwałą poprawę i spowolnienie zmian radiologicznych u chorych mających antygen HLA-DR4, leczonych minocykliną. Potrzebne są dalsze badania w celu określenia miejsca i roli omawianego leku w terapii RZS. Cyklosporyna jest cyklicznym polipeptydem złożonym z 11 aminokwasów wytwarzany przez grzyb Tolypocladium inflatum o silnym działaniu immunosupresyjnym, skutecznym w monoterapii.

Jej zastosowanie w leczeniu RZS jest ograniczone poprzez skutki niepożądane, szczególnie nadciśnienie tętnicze oraz upośledzenie czynności nerek. Dlatego cyklosporyna jest lekiem zarezerwowanym głównie dla przypadków RZS opornego na leczenie.

Ten rejestr wywodzi się z prowadzonych prospektywnie co pół roku szczegółowych kwestionariuszy wśród reumatologów ze Stanów Zjednoczonych [5]. Znacznie trudniej zaś było uzyskać w tych grupach chorych remisję. Należy dość rozważnie wyciągać wnioski z wpływu stosowanych leków na MAC. W tej populacji chorych odsetek chorych, którzy przed włączeniem leków blokujących TNF nie mieli MAC, a pojawiła się ona po ich zastosowaniu, nie był zbyt duży. Z uwagi na charakter badania nie można tutaj czynić bezpośrednich porównań.

Kolumna adsorpcyjna z gronkowcowym białkiem A. Wykazano skuteczność pozaustrojowej immunoadsorpcji osocza w kolumnie wypełnionej gronkowcowym Rheumatology Leczenie stawow A u części chorych z ciężkim RZS, opornym na leczenie. Z powodu trudności w cotygodniowym wykonywaniu zabiegu przez 12 tygodni, dużego kosztu takiego leczenia, ograniczonego czasu trwania poprawy oraz częstego występowania skutków ubocznych zastosowanie tej metody powinno rozważać się tylko u chorych, u których leczenie kilkoma LMPCh było nieskuteczne.

Dlatego też stosuje się leczenie skojarzone kilkoma LMPCh. Początkowo wyniki badań dotyczących leczenia skojarzonego były obiecujące, lecz często obserwowano wzrost toksyczności leczenia bez wyraźnego działania synergistycznego LMPCh. Jednak wiele z tych badań nie miało mocy statystycznej do wykrycia różnić między grupami lub stosowano w nich LMPCh, które później okazywały się słabymi lekami w monoterapii, bądź też dawki leków nie były optymalne.

Leczenie cyklosporyną w połączeniu z MTX było skuteczniejsze od monoterapii MTX, lecz długotrwałe obserwacje wykazały pojawienie się nadciśnienia tętniczego i wzrost stężenia kreatyniny w osoczu u chorych otrzymujących oba leki.

Choroby stawow boli lewa reke Z tego, co wydaje sie artroza stawow

Badania z randomizacją wykazały znacznie wyższą skuteczność terapii trójlekowej MTX, hydroksychlorochina i sulfasalazynaw porównaniu z leczeniem samym MTX albo hydroksychlorochiną w połączeniu z Rheumatology Leczenie stawow, przy niezwiększonej toksyczności.

Skuteczność leczenia trzema LMPCh bez częstego występowania objawów toksycznych potwierdzono również w innych badaniach. Porównano także stosowanie sulfasalazyny w monoterapii lub w połączeniu z prednizolonem w dużej dawce, zmniejszanej stopniowo, aż do odstawienia leku w ciągu 6 miesięcy, i MTX, odstawionym po 40 tygodniach, u chorych we wczesnym okresie RZS.

U chorych otrzymujących trzy leki, w porównaniu z leczonymi samą sulfasalazyną, stwierdzono mniejszy postęp zmian radiologicznych, i mniejszą aktywność choroby; w tej grupie mniejszy też był odsetek chorych, których wycofano z badania z powodu toksyczności lub nieskuteczności leczenia.

Ostatnie lata potwierdziły przewagę leczenia skojarzonego w opanowywaniu RZS. Glikokortykosteroidy GKS stosowane doustnie w małych dawkach oraz miejscowe wstrzyknięcia GKS skutecznie zmniejszają objawy czynnego procesu zapalnego u chorych na RZS. Niesprawność z powodu czynnego zapalenia stawów może się znacznie i szybko nawet w ciągu kilku dni zmniejszyć po rozpoczęciu leczenia GKS w małej dawce.

Odstawienie GKS często wiąże się z nasileniem objawów zapalenia błony maziowej, nawet u chorych otrzymujących jednocześnie jeden lub kilka LMPCh. Z tego powodu wielu chorych jest czynnościowo zależnych od GKS i stosuje je przez długi czas.

walki w polaczeniach. Osteochondroza obcasu leczenia z ludowymi srodkami zaradczymi

Po zaprzestaniu terapii GKS uszkodzenie stawów może się zwiększyć. Glikokortykosteroidy działają też immunosupresyjnie poprzez zmniejszanie aktywności i liczby limfocytów. Preparaty podawane są doustnie w małych dawkach lub maksymalnie co 3 miesiące w postaci wstrzyknięć dostawowych. Leki modyfikujące przebieg choroby spowalniają jej postęp, mogą odwlekać w czasie bądź ograniczać uszkodzenia stawów i opóźniać pojawienie się niesprawności pod warunkiem, że są włączone do terapii odpowiednio wcześnie.

Substancje z tej grupy mają właściwości immunomodulujące — hamują nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego będące jedną z przyczyn RZS. Zatrzymują również powstawanie uszkodzeń stawów, zmniejszają ból oraz poprawiają ruchomość.

Reumatoidalne zapalenie stawów – Wikipedia, wolna encyklopedia

Obecnie lekiem z wyboru jest metotreksatw razie nietolerancji lub braku skuteczności podaje się leflunomid lub inne LMPCh sulfasalazyna. Czasem, dla uzyskania remisji, potrzebne jest połączenie kilku leków ze sobą. Leczeniem zajmuje się lekarz reumatolog. Celem głównym początkowego leczenia jest zatrzymanie choroby, czyli uzyskanie remisji. Jeśli uda się to osiągnąć, pacjentowi podaje się wskazany lek przez dwa lata.

Dawkę można stopniowo zmniejszać [13].